Oferta szkoleniowa firmy Viessmann dla projektantów, wykonawców oraz instalatorów systemów grzewczych.

› Przejdź do strony www

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową

› Przejdź do podstrony z ofertą

 • technik chłodnictwa i klimatyzacji-szkoła dla dorosłych

  Technik chłodnictwa i klimatyzacji
  Szkoła dla dorosłych

  Trwa nabór na rok 2024/25 r. Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.
  ZAPISZ SIĘ WSTĘPNIE

  Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.

  Dlaczego warto?
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji-szkoła dla dorosłych

  Szkoła Partnerska Viessmann to miejsce, w którym zdobędziesz tytuł technika chłodnictwa i klimatyzacji

  Trwa nabór na rok 2024/25 r. Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.
  ZAPISZ SIĘ WSTĘPNIE

  Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji.

  Zapisz się wstępnie

Umowa 09/2024

  UMOWA O KSZTAŁCENIE

  Zawarta w dniu w Głogowie, pomiędzy:

  Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą w Głogowie,

  NIP 693-20-07-311, Regon 390983859, w dalszej części Umowy również jako: Szkoła,

  reprezentowanym przez Waldemara Ałdaś,

  zwanym dalej Organem Prowadzącym,

  a Panem/Panią:

  Imię (wymagane):

  Nazwisko (wymagane):

  Ulica, nr domu i mieszkania (wymagane):

  Kod pocztowy (wymagane):

  Miasto (wymagane):

  zwanym dalej Uczestnikiem, o następującej treści.


  1. Organ prowadzący, w ramach Szkoły Branżowej I stopnia „Elektroenergetyk” we Wrocławiu, przy współpracy z firmą Viessmann Polska sp. z o.o., kształcą w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ), pod nazwą Szkoły Partnerskie Viessmann.
  2. Szkoły Partnerskie Viessmann realizują program nauczania zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.
  3. Umowę zawiera się na następujący kierunek kształcenia:
   Technik chłodnictwa i klimatyzacji, symbol cyfrowy zawodu: 311929, dla którego cały cykl kształcenia składa się z dwóch kursów kwalifikacji zawodowych:
  ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
  ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
  Kurs ELE.03 rozpoczyna się: wrzesień 2024 r., kończy: czerwiec 2025 r., egzaminy państwowe: sesja czerwiec-lipiec 2025 r.
  Kurs ELE.04 rozpoczyna się: lipiec 2025 r., kończy: listopad 2025 r., egzaminy państwowe: sesja styczeń 2026 r.
  4. Wpisu na listę Uczestników kursów dokonuje Organ Prowadzący, po podpisaniu Umowy o kształcenia i dokonaniu opłaty wpisowej w kwocie 270 zł
  5. Każdy kurs (KKZ), kończy się egzaminem zawodowym państwowym. Opłata za organizację egzaminu zawodowego w danej kwalifikacji wynosi 200 zł.
  6. Terminy egzaminów państwowych, w danej sesji egzaminacyjnej, określa Centralna Komisja Egzaminacyjna.
  7. Informacja o płatnościach na poszczególnych kierunkach kształcenia, w zależności od wybranego wariantu opłat, znajduje się w Regulaminie Opłat, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
  8. Wybieram następujący wariant płatności (oznacz znakiem „x” wybrany wariant płatności):


  9. Podpisanie Umowy o kształcenie równoznaczne jest ze złożeniem podania o przyjęcie na wybrany kierunek kształcenia, w ramach: Branżowej Szkoły I stopnia „Elektroenergetyk”.
  10. W przypadku rezygnacji z nauki, wpłata wpisowego, o której mowa w ust. 4, nie podlega zwrotowi.
  11. W przypadku rezygnacji z nauki, wpłaty miesięcznego czesnego nie podlegają zwrotowi.
  12. W przypadku wybrania innego wariantu płatności i rezygnacji z nauki, zwrot nadpłaty realizowany jest zgodnie z Regulaminem opłat czesnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
  13. W przypadku zalegania z opłatą czesnego sprawa przekazywana jest do windykacji.
  14. W przypadku gdy liczba Uczestników zmniejszy się poniżej 11 możliwe jest dołączenie grupy do oddziału w innym mieście (zajęcia praktyczne mogą być realizowane w odległości do 150 km od miasta będącego oddziałem kształcenia).
  15. Uczestnik kursów ma prawo złożenia reklamacji, jeśli usługa edukacyjna nie została zrealizowana zgodnie z Umową.
  16. Warunki i procedury reklamacji zostały określone w Procedurze reklamacji, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
  17. Uczestnik oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu tj.: wady wzroku nieskorygowane szkłami, brak widzenia obuocznego, niedosłuch w stopniu znacznym, zaburzenia układu nerwowego, choroby przewlekłe skóry, nadmierna potliwość rąk, zaburzenia równowagi, uzależnienia.
  18. Uczestnik oświadcza, że nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do nauki i zobowiązany jest dostarczyć w tym celu stosowne zaświadczenie lekarskie.
  19. Za straty spowodowane np. uszkodzeniem lub kradzieżą na rzeczach i mieniu słuchacza, w tym także w pojazdach pozostawionych na parkingach, Szkoła nie odpowiada.
  20. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Edukacji Zawodowej prowadzące Branżową Szkołę I Stopnia Elektroenergetyk.
  21. Wiadomość email lub sms wysłana na dane przekazane przez słuchacza w kwestionariuszu osobowym są oficjalnym środkiem komunikacji i uznaje się, że korespondencja wysłana na te adresy została dostarczona prawidłowo.
  22. W przypadku realizacji kierunku kształcenia na poziomie Technika (dwie kwalifikacje) wskazana w Regulaminie opłat czesnego cena za pierwszą kwalifikację ELE.03 jest niezmienna. W przypadku kontynuowania nauki na drugiej kwalifikacji ELE.04, jej cena może ulec zmianie o wskaźnik inflacji ogłoszony za miesiąc maj 2025 roku – szczegóły Regulamin opłat.
  24. Szkoła nie ubezpiecza słuchacza od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  23. Szkoła nie ubezpiecza słuchacza od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  24. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny właściwy ze względu na siedzibę Organu prowadzącego. W przypadku, gdy wynikły spór nie będzie mógł zostać rozstrzygnięty przez Sąd Polubowny, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organu prowadzącego.
  25. Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin opłat czesnego, załącznik nr 1.
  26. Integralną częścią niniejszej umowy jest Procedura reklamacji, załącznik nr 2.
  27. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
  28. Warunkiem zawarcia umowy i wejścia jej w życie jest wniesienie pierwszej opłaty za naukę (zgodnie z harmonogramem i wybranym wariantem płatności) w ciągu 14 dni od dnia elektronicznego podpisania umowy za pośrednictwem strony internetowej.

  Waldemar Ałdaś, Wiesław Zawadzki
  (Organ Prowadzący)

  Imię i nazwisko (wymagane):

  (Uczestnik)


  OPŁAT CZESNEGO NALEŻY DOKONYWAĆ WEDŁUG HARMONOGRAMU NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA, KTÓRY OTRZYMA PAN/PANI PRZY OKAZJI ROZPOCZĘCIA KURSU.

  Adres e-mail (wymagane):

  Adres e-mail (wymagane):

  Dlaczego warto?

  • CIEKAWA KARIERA – technik chłodnictwa i klimatyzacji może pracować na wiele sposobów i w różnych środowiskach.
  • NIEDOBÓR FACHOWCÓW – w statystykach urzędów pracy techników chłodnictwa i klimatyzacji oraz monterów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych uznaje się za zawody maksymalnie deficytowe.
  • DOBRE WYNAGRODZENIE – jako, że rośnie zapotrzebowanie na fachowców tej branży, to ich zarobki będą rosnąć.
  • PEWNA PRACA – wciąż rośnie liczba zastosowań urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, pomp ciepła, w różnych dziedzinach gospodarki.

  Trwa nabór na rok 2024/2025

  Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji. Do niczego to nie zobowiązuje!

  Aktualności:

  Zawód deficytowy – technik klimatyzacji i chłodnictwa

  W branży budowlanej obserwuje się wyraźny deficyt pracowników. Do tej grupy zaliczają się również technicy klimatyzacji i chłodnictwa. Dlaczego brakuje fachowców w tak dobrze rozwijającej…

  Klimatyzacja – rynek z przyszłością

  Klimatyzacja nie jest już tylko luksusem dla wybranych. Coraz więcej osób decyduje się na zainstalowanie jej w swoim domu, a branża chłodnicza nieustannie się rozwija….

  Zobacz wszystkie aktualności